KWALITEITSVERF RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR GEBRUIKER: TOONZAAL EN ONLINE SHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VERFFABRIEK ‘T ROS BEIAARD NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VERFFABRIEK ‘T ROS BEIAARD NV

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot verkoop van goederen tussen
Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.
1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of
onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.
1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere
overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die
overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.
1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden
overeengekomen.

2. OFFERTE/AANBIEDING
2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV zich op de hoogte stellen van alle relevante
informatie die verband houdt met de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken
aan Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
2.2 Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders werd
overeengekomen tussen partijen.
2.3 De offerte bevat een omschrijving van de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de
verstrekte informatie.
2.4 De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle leveringen die niet in de offerte zijn
opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.
2.5 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde
periode van 60 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.
2.6 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV niet gebonden aan de
offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV werden aanvaard.

3. LEVERINGEN
3.1 De verkoop, de levering en de aanvaarding van de goederen geschiedt of wordt geacht te geschieden in de magazijnen
van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
3.2 Alle leveringen door Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV zijn apart te betalen, voorzover deze niet zijn opgenomen in een
offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of
aanbrengen.
3.3 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de
offerte.
3.4 De goederen reizen op risico van de geadresseerde, zelfs indien zij vrachtvrij worden opgestuurd. De keuze van
transportmiddelen behoort Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV toe. De ontstentenis van voorbehoud, bij de ontvangst van de
koopwaar door de klant of zijn vertegenwoordiger, sluit ieder later bezwaar aangaande de gebreken of averijen uit. Elke
terugzending van de goederen ten gevolge van niet-aanvaarding moet gebeuren binnen de acht dagen, te rekenen
vanaf de dag van ontvangst. Indien bij de ontvangst, de klant niet is overgegaan tot de controle op de gelijkvormigheid
van de kwaliteit van het geleverde product dan is Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV niet verantwoordelijk voor de schade
opgelopen bij het gebruik van dit goed.
3.5 Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de
levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de
klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV te
bevoorraden, of Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV te verplichten goederen te leveren van een andere firma.3.6 Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de
klant worden aangerekend.
3.7 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.
3.8 De eventueel bestelde white spirit, speciale benzines, alsook benzolproducten zoals synthetische verdunning, toluol en
xylol mogen niet worden herwonnen. Bij overtreding van deze verbodsbepaling worden de leveringen stopgezet en stelt
het bestuur der Douane & Accijnzen vervolgingen in.
3.9 Verpakkingen waarvoor een waarborgprijs werd aangerekend worden terugbetaald mits terugzending, franco en in
goede staat binnen de drie maanden.

4. PRIJS
4.1 Een prijsopgave door Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV houdt geen offerte in en Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV behoudt zich
het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.
4.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs
worden toegevoegd.
4.3 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de
inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof,
arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

5. BETALINGSMODALITEITEN
5.1 De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur
van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Verffabriek ‘t Ros
Beiaard NV en de klant. Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren
wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.
5.2 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen bij ontvangst contant betaald te worden, zonder uitstel, netto
en zonder korting. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch
afwijkingen van één van de algemene voorwaarden. Betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van de eisbaarheid
van vroeger onbetaald gebleven facturen. Betalingen worden toegerekend op de eerst vervallen factuur.
5.3 Facturatiekosten bij minder dan 25 euro bedragen 2,23 euro.
5.4 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen
eveneens ten laste van de klant.
5.5 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande
facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane
betalingsvoorwaarden.
5.6 Bij niet-betaling van een factuur heeft Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV het recht de levering van goederen op te schorten.
5.7 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die
factuur.
5.8 Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt
ontvangen door Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
5.9 Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst,
onverminderd het recht om een volledige vergoeding te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou
gaan.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV totdat de klant alle verplichtingen uit de
met Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling en alle risico’s die de goederen
zouden kunnen oplopen, worden gedragen door de klant.

7. KLACHTEN
7.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Verffabriek ‘t Ros
Beiaard NV. Deze klacht dient duidelijk en gedetailleerd omschreven te zijn, zodat Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV de
nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. Indien de klacht aanvaard
wordt, heeft Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV in ieder geval de keuze tussen een vermindering van de prijs, in verhouding
tot de hoeveelheid van de goederen en de eenvoudige vervanging van de goederen. De vervangen producten worden
terug aan Verffabriek ’t Ros Beiaard gegeven.
7.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem
mag verwacht worden, heeft behandeld.
7.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter nooit van zijn betalingsverplichting.

8. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV geeft een garantie van 1 jaar vanaf de levering van de goederen, behoudens in geval van
overmacht en de hierna vernoemde situaties.
8.2 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant
ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van dat doel.
8.3 Inzake kleuren beperkt Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV zich tot het leveren van de kleuren gemaakt naar eigen
standaarden, of naar monster. Elke kleur dient vóór het aanbrengen door de klant gecontroleerd te worden.
8.4 De klant dient de geleverde goederen te verwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap. Verffabriek ‘t
Ros Beiaard NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van verkeerde
toepassingen of behandelingen van de geleverde goederen of ingevolge het gebruik van de geleverde goederen waarvan
de gebruiksduur is verstreken of die door veroudering kennelijk onbruikbaar zijn geworden.
8.5 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen vanwege fouten of tekortkomingen van de klant.
Bij schade door een door Verffabriek ’t Ros Beiaard NV geleverd gebrekkig product , is diens aansprakelijkheid beperkt
tot de vergoedingslimiet van haar verzekeringspolis.
8.6 De klant vrijwaart Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de
uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.

9. OVERMACHT
9.1 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van
haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).
9.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden,
blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, vertraging van de leverancier, stillegging van de fabriek
door gebrek aan grondstoffen of energie, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand,
moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de
levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken [of de levering van de goederen via
de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.]9.3 In omstandigheden van overmacht kan Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV de overeenkomst beëindigen of de levering van
goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen
termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen,
tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en mogen door de klant
niet worden gecopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming
van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.

11. GELDIGHEID
11.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de
geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

12. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED
12.1 Op elke overeenkomst tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klanten zullen uitsluitend
berecht worden door de bevoegde rechtbanken van Dendermonde. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal
gebeuren