KWALITEITSVERF RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR GEBRUIKER: TOONZAAL EN ONLINE SHOP

FACTURATIEVOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN VERFFABRIEK ‘T ROS BEIAARD NV

 • Deze factuurvoorwaarden bevatten slechts een selectie van en verwijzing naar de algemene voorwaarden van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV die ook van toepassing blijven op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klanten, en verondersteld worden gekend en aanvaard te zijn door de klanten.
 • De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en de klant. Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden. Bij niet-betaling van een factuur heeft Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
 • Facturatiekosten bij minder dan 25 euro bedragen 2,23 euro.
 • Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen bij ontvangst contant betaald te worden zonder uitstel, netto en zonder korting. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één van de algemene voorwaarden. Betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van de eisbaarheid van vroeger onbetaald gebleven facturen. Betalingen worden toegerekend op de eerst vervallen factuur.
 • Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.
 • De verkoop, de levering en de aanvaarding van de goederen geschiedt of wordt geacht te geschieden in de magazijnen van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
 • Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
 • De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV totdat de klant alle verplichtingen uit de met Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling en alle risico’s die de goederen zouden kunnen oplopen, worden gedragen door de klant
 • Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
 • De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.
 • Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst, onverminderd het recht om een volledige vergoedng te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou gaan.
 • Garanties en aansprakelijkheid gelden zoals bepaald in de algemene voorwaarden van Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV.
 • De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
 • Op elke overeenkomst tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
 • Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Verffabriek ‘t Ros Beiaard NV en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door het de bevoegde rechtbanken van Dendermonde. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.