WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglement wedstrijd

Artikel 1.

De wedstrijd wordt georganiseerd door De Verffabriek met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme Zwaarveld 34 . Hierna de organisator genoemd

Artikel 2.

Aan de wedstrijd mag elke natuurlijke persoon (minimum 18 jaar) deelnemen die zijn woonplaats heeft in België, met uitzondering van de personeelsleden, bestuurders en gezinsleden van de organisator.

Artikel 3.

De wedstrijd loopt vanaf zaterdag 1 juni 2024  tot en met zaterdag 31 augustus 2024. Er kan enkel geldig worden deelgenomen aan de wedstrijd binnen deze tijdperiode.

De klant ontvangt een deelnameformulier waarop hij/zij naam, telefoonnummer en e-mail adres noteert met het antwoord op de wedstrijdvraag .Elke maand wordt er nieuwe wedstrijdvraag geformuleerd .

Dit ingevuld formulier wordt gedropt in de box die zich in de toonzaal bevindt .

Op maandag 1 juli 2024 wordt de eerste winnaar bekend gemaakt. Op donderdag 1 augustus 2024 wordt de 2de winnaar bekend gemaakt en op maandag 2 september wordt de 3de winnaar bekend gemaakt .

Artikel 4.

Bij ex aequo op de wedstrijdvraag , wordt er door verloting één winnaar aangeduid.

De winnaars zullen na de trekking telefonisch of via mail  op de hoogte worden gesteld van het resultaat van de trekking. De winnaars worden publiekelijk via de facebookpagina van De Verffabriek bekend gemaakt. De deelnemer verklaart zich door zijn deelname akkoord met deze publicatie.

Naast de winnaars wordt telkens 1 reserve-winnaar getrokken voor het geval dat de contactgegevens van één van de winnaars niet correct blijken te zijn of op een andere manier niet voldoet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden. De naam van deze reserve-winnaar zal slechts worden bekend gemaakt indien een winnaar effectief niet voldoet aan de voorwaarden van het wedstrijdreglement. De winnaars winnen elk een  waardebon voor een bedrag van €250 btw incl. De winnaar kan deze bon enkel inruilen bij De Verffabriek. De winnaar kan zijn/haar waardebon vanaf de eerste dag na de trekking  afhalen bij De Verffabriek in Hamme, Zwaarveld 34 .De waardebon blijft 1 jaar geldig .De winnaar verklaart zich ermee akkoord dat zijn of haar naam zal worden bekend gemaakt.

Artikel 5.

Aan de deelnemers van de wedstrijd zullen de volgende persoonlijke gegevens worden gevraagd: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Alle door de deelnemer verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste of onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt.

De door de deelnemer verstrekte contactgegevens kunnen door de organisator worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbief na afloop van de wedstrijd en bij het maken van promotie voor volgende acties. De deelnemer heeft steeds de mogelijkheid om uit te schrijven voor dergelijke

nieuwsbrieven. Hierbij worden de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, strikt nageleefd.

De handelaar zal informatie verstrekken over de verwerking van de persoonlijke gegevens wanneer de deelnemer daarom vraagt.

De deelnemer heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonlijke gegevens die niet tot doel heeft de winnaar van de wedstrijd aan te duiden.

De deelnemer heeft recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en kan onjuiste gegevens kosteloos doen verbeteren tot op de dag van de trekking.

Artikel 6.

Elke deelnemende betalende klant kan meerdere keren een wedstrijdformulier invullen.

Artikel 7.

De deelnemers betuigen middels invulling van een wedstrijdformulier de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd gezet.

Artikel 8.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te korten of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet die dergelijke maatregel met zich mee brengt, zonder dat de deelnemers of elke andere persoon aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

Artikel 9.

De deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. Geen enkele schadevergoeding zal van de organisator kunnen bekomen worden.De winnaar moet aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen. Zijn persoonlijke gegevens dienen onder andere correct te zijn ingevuld op het formulier. Indien niet alle voorwaarden zijn vervuld, alsook van in hoofde van de reserve-winnaar, vindt een nieuwe trekking plaats.Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname van de organisator, ondanks het feit dat de organisator al het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.